Adatkezelési tájékoztató

Tartalom:

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtalálja a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben:

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait.

II. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az érintettek és a kezelt adatok köréről) talál az adatkezelés minden egyes célja tekintetében:

II/1. Asztalfoglalás, rendezvények foglalása

II/2. Kapcsolatfelvétel

II/3. Számlázás

II/4. Panaszkezelés

II/5. Követeléskezelés

II/6. Partnerek személyes adatai

II/7. Cookie-k (sütik)

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogai és a vonatkozó eljárás részletes leírását találja.

IV. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben találja azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésére állnak, ha az Ön személyes adataihoz fűződő jogaid sérülnek.

I. Alapvető rendelkezések

1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az oldal látogatója és a foglalást végző személy, illetve a vendégek az adatkezelés érintettjének minősülnek.

Az Adatkezelő:

Cégnév / Név: MELBA Kávézó Étterem Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1138 Budapest, Meder utca 9.

Telefon: +36 30 161 0162

E-mail: info@melba.hu

Adószám: 26746269-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-342532

 

Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Melba Étterem vendégei és a www.melba.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

3. Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti a felhasználókat.

4. Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzi, így különösen:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • a Polgári Törvénykönyv;
  • valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű az érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

6. Az Adatkezelő a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és  az ahhoz szükséges mértékben adatfeldolgozók mint címzettek részére továbbítja a személyes adatokat. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.1. A részünkre könyvelői szolgáltatást biztosító társaság is adatfeldolgozónak minősül:

Név: SZEMFÉNYVESZTŐ Bt.

Székhely:     2119 Pécel, Csatári utca 50.

Tevékenység:    könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.    

Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím.

6.2.  Az általunk kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál:

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Elérhetőség: 2225 Üllő, Gyár utca 8.; +36 (1) 348-5000; info@viacomkft.hu

II. Adatkezelési Módok:

II/1. Asztalfoglalás, rendezvények foglalása:

7. A Weboldalon vagy telefonon történő foglalás teljesítése céljából az Adatkezelő felveszi a foglaláshoz szükséges adatokat és rögzíti őket. A kezelt személyes adatok: név, telefonszám, online foglalás esetén e-mail cím, foglalás dátuma és időpontja. Az adatkezelés nélkül az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. A megadott adatokat az Adatkezelő csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

8. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Az adatokhoz az Adatkezelő munkaviszonyban álló munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá.

9. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vendégek foglalásait az Adatkezelő teljesíteni tudja.

10. Az adatkezelés időtartama: a foglalt időponttól számított 2 hét.

11. Az adatkezelés címzettje: az foglalást kezelő kollégáink.

II/2. Kapcsolatfelvétel:

12. Amikor valaki (pl. e-mail-ben vagy telefonon) elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel annak elérhetőségein, az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

13. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás.

14. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

15. Az adatkezelés időtartama: a kommunikáció lezárultáig, illetve a jogalap megváltozásáig (pl. szerződéskötés).

16. Az adatok megadása a szerződés kötésének nem feltétele, azonban annak elmaradása esetén a kapcsolattartás nem biztosítható.

17. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett által a kapcsolatfelvételnél megadott személyes adatok, különösen a neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége.

18. Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kolléga.

II/3. Számlázás

19. Az Adatkezelő tárolja, kezeli a számlákon található személyes adatokat.

20. Az adatkezelés célja  a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés.

21. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, a 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

22. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

23. Az érintettek a számlán szereplő természetes személyek.

24. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

II/4. Panaszkezelés

25. Az Adatkezelés a panaszkezelés céljából történik, az Adatkezelő köteles a panaszt megőrizni.

26. Az érintett a panaszos személy.

27. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

28. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

29. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a jogszabályi megőrzési kötelezettségnek megfelelően.

II/5. Követeléskezelés

30. Az Adatkezelés a kintlévőségeink behajtása céljából történik.

31. Az érintett a velünk szerződő természetes személy fél.

32. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a kintlévőségeit behajtsa [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

33. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő.

34. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

35. Az adatkezelés címzettje: az adatokhoz hozzáférnek a szerződéseket kezelő, pénzüggyel foglalkozó és a behajtási kérdésekkel foglalkozó kollégáink és a megbízott könyvelőiroda, továbbá azok behajtás esetén továbbításra kerülhetnek az abban közreműködő megbízottak, így ügyvédek, követeléskezelők részére.

II/6. Partnerek személyes adatai

36. Az Adatkezelő a nem megrendelő, egyéb szerződéses partnerei (így különösen az éttermek) vonatkozásában kezeli a természetes személy partnerek és a nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e.mail címét, telefonszámát, kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, tisztségét, munkakörét).

37. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre kerüljön teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

38. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

II/7. Cookie-k (sütik)

39. A Weboldal megfigyelése érdekében az az Adatkezelő analitikai eszközt („cookie” vagy magyarul “süti”) használ, amely adatáramot keletkeztet és követi, hogy a látogatók hogyan használják az internetes oldalakat. Amikor egy oldal megtekintésre kerül, a rendszer cookie-t generál és telepít a látogató számítógépén annak érdekében, hogy rögzítse a látogatáshoz kötődő információt (a meglátogatott oldalakat, az az Adatkezelő oldalain töltött időt, böngészési adatokat, stb.), ezek az adatok azonban nem kapcsolhatóak a látogató személyéhez. Ez az eszköz közreműködik abban, hogy egy felhasználóbarát weboldalt létrehozva javítsuk és fejlesszük a weboldal ergonómiai dizájnját és a látogatók online élményét, megakadályozzuk az adatvesztést. A cookie-k felismerik a látogató számítógépét és kezelik az IP-címét. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetősége van törölni vagy automatikusan visszautasítani vagy engedélyezni őket. A látogatónak lehetősége van elutasítani a cookie-k telepítését. Mivel minden böngésző különböző, a látogatók a cookie-k beállításait egyénileg határozhatják meg a böngésző eszköztárával. A felhasználók esetleg nem tudják használni a Weboldal bizonyos funkcióit, ha úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. A cookie-k használatával a látogató által megtekintett weboldalak és a látogató internethasználati szokásai kísérhetőek figyelemmel. Csak a Weboldal ismételt meglátogatásával és csak az érintett szolgáltató tudja a látogató személyéhez kötni ezeket az adatokat. Az ilyen adatok tárolási ideje a cookie-k típusától függ. A munkamenet cookie-k a Weboldal bezárásával törlik az adatokat, a Flash-cookie-k azonban egy éves inaktivitásig tárolják az adatokat. 

40. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett (a látogató) önkéntes hozzájárulása.

41. A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, látogatási dátum, időpont.

42. Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.

43. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

  • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
  • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

44. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Facebook). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

44.1. A Google részéről alkalmazott cookie-kat látogatottsági elemzési célokból használjuk (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen cookie-kat a böngészőjében.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Az Analytics cookie-k leírása:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

44.2. A Facebook részéről alkalmazott cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref) kapcsolódnak.  Ezen cookie-kat két évig tárolja el a böngészője. A Facebook analitikai cookie-jaival kapcsolatos tájékoztatások:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://developers.facebook.com/docs/mediaguide/pixel-and-analytics/

45. Az Adatkezelő a PHPSESSID munkamenet cookie-t használja, amely a böngésző bezárásával törlődik.

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

46. Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait:

  • tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog;
  • személyes adatai helyesbítésének kérése,
  • a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem,
  • a személyes adatok visszavonása,
  • adathordozáshoz való jog,
  • tiltakozás joga;
  • az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga.

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

47. Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.

48. A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja  személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.

49. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

50. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. a az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

51. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

III/2. Helyesbítés joga:

52. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

53. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

54. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

55. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

56. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

57. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

III/5. Adathordozáshoz való jog:

58. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

59. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

60. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

61. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

62. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

63. Ügyintézési határidő: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen III. fejezet szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

64. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

65. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

66. Az Adatkezelő minden érintett címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

IV. Jogorvoslat

67. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

68. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.